SAQINA
Shoqata e Pellumbave Rotullues te Kosoves

Regullorja Shoqata SAQINA

Shoqata SAQINA

     RREGULLORE PËR GARAT E KOSOVËS DHE DIASPORES PËR PËLLUMBAT RROTULLUES (DYNEK)

           SHOQATAT PËR KULTIVIMIN E PËLLUMBAVE TË QYTETEVE TË KOSOVËS         
 
                                                                                                                  
                                                                                                                                                   Prishtinë,      
                                      
  
                 Kjo rasë e pëllumbit rrotullues dünek Prishtinas është pranuar ndërkombëtarisht në vitin 1981  

        I.    Dispozitat e përgjithshme                                                     
    
Neni 1.   Dispozitave të kësaj rregullore ju nënshtrohen të gjithë kultivuesit e pëllumbave të antarsuar në shoqatat e Kosovës.
                                                                          
    Neni 2.   Të gjitha garat e Shoqatave për kultivimin e pëllumbave të qyteteve të Kosovës kanë për qëllim: ·          Të prezentojnë rrotulluesin dunek ·          Të paraqesin cilësitë e tij perms fluturimit dhe rrotullimit ·          Të nxisin kultivuesit për prodhimin / nxerrjen/ e rasave të kualiteteve të larta të rrotulluesve ·          Të përparojnë dhe zhvillojn cilësitë e tyre positive dhe këtë ta tregojnë në gara  
 
      II.                Garat në kuadër të shoqatave                                                         
  Neni 3.   Të gjitha garat në kuadër të shoqatave, qyteteve të Kosovës i oranizon dhe i zbaton Komisioni qendror, të cilin e zgjedhin të gjitha shoqatat e Kosovës. Komisioni nga paragrafi 1 i këtij neni shpall fituesin e garave.
 
     III.     Garat në kuadër të shoqatave    

             Neni 4.   Ditën e garave e cakton Komisioni i garave, në bazë të marrëveshjes me të gjitha shoqatat e qyteteve të Kosovës, në bazë të planit të garave të miratuar nga të gjitha shoqatat. Plani dhe koha e garave caktohet prej 01.03 - 30.11. vitit vijues të garave.  
            Neni 5.   Në gara mund të marrin pjesë secili anëtar i rregullt nga secila shoqat e qyteteve të Kosovës i cili i plotëson këto kushte: Të ketë paguar antarsinë Të ketë paraqitur fletëparaqitjen me shkrim për pjesmarrjen në gara.                   Neni 6.   Fletëparaqitjen për pjesëmarrjen në garadorëzohet në formë të shkruar, por nuk përjashtohet edhe nëpërmes telefonit informimin e kryetarit të shoqates ku është i anëtarsuar. Fletëparaqitjen shoqata ia dorëzon kryetarit të komisionit të garave të Kosovës.  
           Fletëparaqitja  duhet të përmbajë: Emrin dhe mbiemrin e kultivuesit dhe adresen e saktë Të dhënat lidhur me pëllumbin i cili duhet të ketë unazë dhe numrin ëmë të kultivuesit ose numrin e lidhjes. Secili kultivues mund ta fluturoj pëllumbin edhe në vende të tjera me kusht që ta ketë unazën e vetë.  
           Neni 7.   Komisioni i garave është i obliguar të mbajë dhe të udhëheqë librin e garave të pëllumbave të paraqitur për gara. Në librin e garave shënohen të dhënat e garave si vijon: ·    
     Emri dhe mbiemri i kultivuesit ·    
      Data e mbajtjes së garave ·   
       Emir dhe mbiemri i anetarve te komisionit te garave ·    
      Rezultatet e arritura  
Komisioni i garave perbehet naga anetaret e komisioneve te deleguar nga te gjitha shoqatat e qyteteve te Kosoves, nga pese (5) anetar ose tre (3) anetar. Ky eshte komisioni i perbashket me punen e seciles udheheqe kryetari i komisionit me mandate nje vjeqar, zgjedhja me rotacion, nga secila shoqate e qytetve te Kosoves. Anetarin e komisionit mund ta delegoj shoqata e vete ose e emeron kryetari i komisionit ne vendin e organizimit te garave, nga nje nga secila shoqate. Komisioni caktohet me 01.03.te vitit dhe zgjedh kryetarin dhe nenkryetarin e komisionit, kryetari mund te zgjedhe dy ose ma teper anetar te komisionit nga shoqatat tjera, ndersa garat per keto shkaqe nuk mund te shtyhen.
 
              IV.     Te drejtat dhe detyrat e Anetarve – Komisionit te garave dhe kultivuesit qe marrin pjese ne gara                                                                    
     Neni 8.   Ne komisioni e garave zgjidhen kultivues me pervoj te pellumbave: rrotullues (dynek) te cilet jane anetar te rregullt te shoqatave te Kosoves. Nuk eshte i lejuar perjashtimi i anetarve te komisionit te garave Komisioni garues i te gjitha shoqatave te Kosoves ka kryetarin dhe nga nje nenkryetar nga radha e te gjitha qyteteve te Kosoves. Komisioni i perbashket i garave eshte I pavarur ne punen e tij dhe vendimet e tij jane perfundimtare.        
    Neni 9.   Pjesemarrja e anetareve te komisionit te garave eshte pa pagese si dhe per te gjithe anetaret e shoqatave.         Neni 10.   Komisioni  I perbashket vendos lidhur me me te gjitha rastet kontestuese ne vendin e ngjarjes. Komisioni duhet te verifikoj para garave unazat e pellumbave pjesemarres /Neni 6/                                                        
   Neni 11.   Komisioni  I garave nuk guxon te largohet nga vendi I garave per kohe deri sa garat nuk kryhen                      Neni 12.   Kultivuesi ose personi I cili merr pjese ne gara eshte I obliguar ti mundesoj komisionit zbatimin – zhvillimin e papenguar te garave. Nese kultivuesi ne qfare do menyre pengon punen e komisionit, komisioni ka te drejte te leshoje vendin e garave. Kultivuesit te I cili komisioni detyrohet te leshoj vendin e garave konsiderohet I DISKUALIFIKUAR.      Neni 13.   Kultivuesi I cili merr pjese ne gara ka te drejte te kerkoj nga komisioni shtyerjen e garave ne rast se :   Organizimin e garave nuk e lejojne kushtet atmosferike: shiu, era e forte etj. Kur zhvillimin e garave e pengoje kultivuesit te tjere, nese ne aferi leshojne pellumbat e tyre Ne raste te sulmit te rrembyesve, nese pellumbi fluturon ose e merr rrembyesi, konsiderohet se ai pellumb nuk ka marr pjese ne gara. Kultivuesi ka te drejte te vazhdoje pjesemarrjen ne gara me pellumb tjeter te cilin nuk e ka paraqitur. Komisioni vendose lidhur me me kerkesen per shtyerjen e garave.                      Neni 14.   Komisioni I garave udheheqe kartelen e notimit dhe evidenton rezultatet ne librin e Kosoves.                         Neni 15.   Secili anetare I komisionit mbane listen e notimit dhe e ploteson ne baze te bindjes personale. Lista e notimit duhet te jete e vertetuar me vulen e shoqates nga eshte I deleguar anetari, referuesi.                                                           Neni 16.   Kultivuesi munde te merre pjese ne gara dhe ti zeje nje nga tri vendet: I, II, III.   V.     Kriteret e garave         Neni 17.   Rrotullimin e pellumbit komisioni e vlereson lirisht, me sy. Secili anetar I komisionit mund sipas bindjes te diskualifikoj ose pranoj rezultatet e pellumbit per shkak te largesis, lartesis ose padukshmeris ose I rrethit te tij etj.   
Neni 18.   Largesia e rrotullimit matet nga momenti kur pellumbi ne shenje te garuesit fillon te rrotullohet ne njerin apo krahun tjeter, ose vet pa shenje te garuesit rrotullohet.  
Neni 19.   Pellumbi I cili merr pjese ne gara duhet te fluturoj nga toka ose kulmi I shtepis e nuk perjashtohet mundesia e leshuarjes nga ndonje largesi. Nese pellumbi flutoron mbi 50 m dhe leshohet ne kulm apo toke konsiderohet si tentativae dyte apo e trete. Nesepellumbi gjate fluturimit largohet aq sa smundet te vleresohet rrotullimi I tij, ateher ky fluturim nuk njihet dhe duhet te perseritet. Garuesi mund te fluturoj pellumbin e vet jashte shtepis se tij ne vend tjeter por eshte I obliguar te provoj, dokumentoj se pellumbi eshte I tij e kjo mund te behet duke shikuar unazen.                                      Neni 20.   Ne rast se nuk I ploteson propozicionet dhe kriteret e garave sipas rregullores, pellumbi perjashtohet nga gara dhe nuk rexhistrohet ne librin e Kosoves.
 Neni 21.   Anetari I komisionit eshte I obliguar ta vleresoj pellumbin pa marr parasysh se a eshte sjell 10, 20, 30 a ma shume metra.Komisioni duhet ta marr mesataren e rrotullimitsi p.sh. Komisioni qe vlereson pellumbin, nese diferenca eshte e ma e madhe se mesatarja – nota mesatare – 10 m, ndersa pellumbi sillet (rrotullohet) deri 100m, fshihen vleresimet e tilla te komisionit. Kjo do te thote se mblidhen vetem tri notat mesatare cilat nuk dallohen me shume se 10m. Nese pellumbi sillet (rrotullohet) me shume se 100m mund te tolerohen dallimet deri ne 20m nga nota mesatare. Nese pellumbi sillet rrotullohet mbi 150 m tolerohen dallimet deri ne 30m nga nota mesatare.                                                         
   Neni 22.   Nese anetari I komisionit me apo pa vetedijem me qellim apo pa qellim nuk vlereson si duhet se paku 3 here, duhet zevendesuar me anetar tjeter nga e njejta shoqat.                                                      
    Neni 23.   Rezervimi per fluturimin e pellumbave qe do te marrin pjese ne gara mund te bejne rezervimin e tyre me se paku tri dite para dhe se afermi 24 ore para fluturimit te pellumbit.    
   Neni 24.   Te gjitha shpenzimet e garave, blerjen e dhuratave, diplomave, mirenjohjeve, proces verbale, librave dhe shpenzimet tjera I terheqin shoqatat pjesemarrese ne gara.                                                          
Neni 25.   Pagimi I cdo garuesi eshte I obligueshem nese lajmerohet per gara dhe e thrret komisionin dhe nuk arrihet rezultati I duhur 50m do te paguaj denim 25 euro.                                                          
 Neni 26.   Nese pellumbat leshohen larg vendit te kotecit (qymezit) ateher duhet te shkoj edhe nje anetar I komisionit (refer) per verifikimin e unazes.                                                          
Neni 27.   Pellumbi I njejt ka te drejt te fluturohet tri here ne vite kur te kerkoj garuesi.                                                                      
Neni 28.   Pellumbi I njejt nuk evidentohet nese nuk e arrin rezultatinme te gjate se rezultati I meparshem per 50m.                                                            
Neni 29.   Per kampion te Kosoves mund te shpallet pellumbi I cili sjell (rrotullohet) me sse shumti – gjati.                                                                
Neni 30.   Shperblimet per garauesit:   Vendi i I. : Kupa, Diploma Vendi i II : Kupa ,Diploma Vendi i III: Kupa,Diploma     VI. Dispozitat kaluese dhe te fundit                                                           
 Neni 31.   Kjo rregullore hyn ne fuqi prej 31.III. 2015 Per zbatimin e kesaj rregullore do te kujdesen komisioni I perbashket I te gjitha shoqatave te Kosoves.                                                        
  Neni 32.   Plotesimin dhe ndryshimin eventual te kesaj rregullore si dhe dokumentacionin percjelles e bejne komisioni I perbashket  prej pese 5 anetarve. .  
    Plotesime dhe ndryshime ne rregulloren per librin e Kosoves dhe te gjitha garave tjera.   Ne mbledhjen e federates te mbajtur me 10.V.2002 jane bere keto ndryshime ne rregulloren per gara te pellumbit rrotullues.   Ne munges te kryetarit te libres se Kosoves (Kryetarit te refereve) me arsye apo pa arsye munde ta zevendesoj automatikisht ndonjeri zevendes ose delegat I federates e kursesi nuk shtyhen garat. Neni 4: Diten e garave e cakton bordi I federates e jo komisioni I garave (L.Kosoves). Paraqitjen e pellumbit per gara e bene shoqata e atij garuesi e jo vete garuesi. Lista e notimit duhet te jete me vule te federates e jo me te shoqates. Neni 16: Me ne pellumb garuesi gjate nje viti mund te marre pjese ne gare (3) here me kohe zgjatje, 1 vite apo 1 jave ne baze te vullnetit te vete ta fluturoj pellumbin.
Neni 24: Ne vend te shoqatave tani federata I merr obligimet qe shpenzimet e garave: blerjen e diplomave, mirenjohjeve, kupave, librave etj.
Neni 25: Cdo garues ne emer te kopenzimit te komisionit (refereve) duhet te paguaj nga 25 euro ne qoft se pellumbi nuk tregon rezulatin e percaktuar mbi 50m, kurse garuesi qe pellumbi I rrotullohet 50m por garuesi nuk e pranon ate rezultat (50m) nuk e shenon ne liber denimi eshte 30 euro. Pellumbi I cili eshte pranuar me standardet te percaktuara nga komisionet e mehershme pranohet per keto gara kurse nuk pranohen keto lloj pellumbash.   
                                                                                    
Pellumbi me sy te kuq.
Pellumbi me sy te verdh.
Pellumbi me qerapa (Shapali)
Pellumbi me kaqurrot (Gumajli)  
Arsyetimi: Keta lloj pellumbash rrotullues nuk e kane origjinen te pellumbit origjinal por jane ,e origjine (ose te kryqezuar) Maqedone, Kroate, Boshnjake, Greke etj.            
 9.   Garuesi kur therret (paraqet) pellumnbin per dyfish, ai pellumb I cili vleresohet nga 5 anetar pozitivisht. Ne rast 3 I japin noten kaluese pellumbi hyn ne liber. Kurse vleresimet e 3 anetareve dy jane kaluese prap pellumbi hyn ne liber.    Shembull: nje pellumb rrotullohet 50m, ai per dy fish te rrotullohet 100m   
  Ne kete rast pellumbi ploteson kushtet per tu rexhistruar ne liber          1. 110        2. 110        3.  100        4.   90        5.  90        10. Po ashtu u vendos qe diferenca te zvogelohet ne rrotullimin e pellumbit edhe ate:               Prej 50  deri ne 100m te jete 10m prej mesatares se vleresimit           Prej 100 deri me 150m te jete 20 m           Prej 150 deri me 200m te jete 30m         11. Me vendimin e shoqatave me heret, por edhe me vendimin e federates prape u vendos qe pellumbat garues te kene, vetem unazat e allumint apo te metalta NR 7 e kursesi te plastikes.     

                       
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden